Πότε πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση;

Κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου - ΤΕΙ - ΙΕΚ ορίζει τους μήνες που οι φοιτητές του δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση. Αρκετά από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου τοποθετούν την Πρακτική Άσκηση –μεταξύ άλλων- και τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο.