Συγγνώμη, αυτή η Αγγελία έληξε.

Digital Marketing Assistant

Περιγραφή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης:

Metrica is seeking a Digital Marketing Assistant trainee to join our team and support our digital marketing efforts. The successful candidate will have the opportunity to learn and play a crucial role in executing various digital marketing strategies to enhance our online presence, engage with our target audience, and drive growth for the company.

Join us at Metrica and be part of a team that thrives on creativity, innovation, and digital excellence!


Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν: • Content Creation: Assist in developing high-quality, engaging, and relevant content for various digital platforms, including websites, social media, blogs, and email marketing campaigns.
• Social Media Management: Create, manage, and schedule posts across all relevant social media platforms, monitor engagement, and respond to comments and messages to maintain a strong online presence.
• Email Marketing: Support the planning and execution of email marketing campaigns, including creating email templates, managing subscriber lists, and analyzing campaign performance.
• SEO Optimization: Collaborate with the team to optimize website content for search engines and assist in keyword research and analysis.
• Ad Campaigns: Create & manage of online advertising campaigns, including Google Ads, Facebook Ads, and other platforms.
Απαραίτητα Προσόντα: • Bachelor's degree in Marketing, Business, or a related field.
• Familiarity with digital marketing tools and platforms (e.g., Google Analytics, SEO tools, social media management tools).
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες: • Strong written and verbal communication skills.
• Creative mindset with an eye for detail.
• Analytical skills to interpret data and make data-driven decisions.
• Ability to work independently and as part of a team.
• Up-to-date knowledge of industry trends and best practices in digital marketing.
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Υποβολή Αίτησεων Μέχρι: 31/12
Επωνυμία Εταιρείας: METRICA SA
Αποστολή Βιογραφικών στο παρακάτω e-mail/website: [email protected]
Πως να κάνεις αίτηση για αυτή τη θέση: Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Αποστολή βιογραφικού".Αξιολόγηση 0 ψήφοι
List your vacancy and find international interns
Είσαι Εργοδότης;
Κλικ εδώ