Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Η πρακτική άσκηση είναι μια εξάμηνη περίοδος εργασίας τελειόφοιτων σπουδαστών. Αποτελεί απαραίτητηπροϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν  την αγορά εργασίας  προτού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους  και την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες) πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (και όχι κατά τη διάρκεια αυτών).

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών (κατ' εξαίρεση ο σπουδαστής μπορεί να οφείλει έως τρία (3) μαθήματα και σίγουρα όχι ειδικότητας).

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος μπορεί να απουσιάσει δικαιολογημένα συνολικά για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (οι οποίες καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης).

H Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς αφορά στην επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να φτάσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους.

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συμβάλλει στην επίτευξη αμφίδρομης δράσης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.