Τι πρέπει να ξέρει ο εργοδότης για την Πρακτική Άσκηση

Διαδικασία Επιλογής & Πρόσληψης:

- Συμπληρώνει μια αίτηση όπου αναφέρει ότι θέλει να προσλάβει σπουδαστές για πρακτική άσκηση και την παραδίδει στο αντίστοιχο Γραφείο Διασύνδεσης.

- Ενημερώνεται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές που μπορούν να εργαστούν στην εταιρεία. 

- Προχωράει σε συνεντεύξεις με τους υποψήφιους.

- Προσλαμβάνει τον σπουδαστή που θεωρεί καταλληλότερο για τη θέση.

- Παραδίδει στον φοιτητή μια επιστολή με την οποία του γνωστοποιεί την απόφασή του να ξεκινήσει μαζί του συνεργασία και περιμένει την έγκριση από τη Γραμματεία του Τμήματος.

- Συνάπτεται ειδική σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και του Τμήματος προέλευσης.

- Ο εργοδότης επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ μόνο για τους 6 μήνες  που διαρκεί η πρακτική άσκηση.

Αποζημίωση & Ασφάλιση:

- Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων ανέρχεται στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

- Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται στο 50% της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης.

- Την επιδότηση την δικαιούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν σπουδαστές ΤΕΙ & ΣΕΛΕΤΕ για πρακτική άσκηση.

- Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της έδρας της επιχείρησης κάθε τρίμηνο (δηλ. σε 2 δόσεις) ή  μια φορά στο τέλος της πρακτικής άσκησης, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του εργοδότη.

- Ο ασκούμενος έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης αλλά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

- Οι σπουδαστές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας (1% της αποζημίωσης), εισφορά η οποία καταβάλλεται από τον εργοδότη.

- Οι ασκούμενοι απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ιδρύματος.